สรุปสาระสำคัญ .. ว่าด้วยค้ำประกันและจำนองที่แก้ไขใหม่ 2557โทร090 638 9501ดอกเริ่ม1บาท

สรุปสาระสำคัญ .. ว่าด้วยค้ำประกันและจำนองที่แก้ไขใหม่ 2557
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องการค้ำประกันอันเป็นหนี้อุปกรณ์นั้นตามกฎหมายใหม่ มีสาระสำคัญดังนี้

1.กำหนดให้เจ้าหนี้ต้องกำหนดขอบเขตและความรับผิดของผู้ค้ำประกันต้องระบุวัตถุประสงค์ในการก่อหนี้รายที่ค้ำประกัน ลักษณะของมูลหนี้ จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน และระยะเวลาในการก่อหนี้ที่จะค้ำประกัน จากเดิมที่กำหนดให้ผู้ค้ำประกันรับผิดในหนี้ของลูกหนี้ทั้งหมด
2.ข้อตกลงที่ให้ผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ชั้นต้นหรือข้อตกลงดังกล่าวตกเป็นโมฆะ จากเดิมที่กำหนดให้ผู้ค้ำรับผิดร่วมกับลูกหนี้ชั้นต้น
3.ข้อตกลงที่ให้ผู้ค้ำประกันต้องรับภาระมากเกินไปข้อตกลงเป็นโมฆะ
4. การทวงหนี้ กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัด ให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายใน 60 วัน มิฉะนั้นผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิด ในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น
5.ในกรณีที่เจ้าหนี้ลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ถ้าลูกหนี้ไม่ชำระตามที่ลดลงดังกล่าวไม่ครบถ้วน แต่ผู้ค้ำประกันชำระตามส่วนที่เหลือ ผู้ค้ำประกันเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิด จากเดิมที่เจ้าหนี้ไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ค้ำประกัน กรณีที่มีข้อตกลงที่ผลเป็นการเพิ่มภาระผู้ค้ำประกัน ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ
6.ในกรณีที่หนี้มีกำหนดเวลา เจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ผู้ค้ำประกันเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิด เว้นแต่ผู้ค้ำประกันจะตกลงยินยอมด้วย แต่ข้อตกลงดังกล่าวต้องไม่ทำไว้ล่วงหน้าก่อนเจ้าหนี้ผ่อนเวลาการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องการจำนองอันเป็นหนี้อุปกรณ์เช่นเดียวกันตามกฎหมายใหม่ มีสาระสำคัญดังนี้
1.ผู้จำนองซึ่งทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันหนี้อับบุคคลอื่นจะต้องชำระ ไม่ต้องรับผิดในหนี้นั้นเกินกว่าราคาทรัพย์ที่จำนองในเวลาที่บังคับจำนองหรือเอาทรัพย์จำนองหลุด รวมถึงข้อตกลงอันมีผลให้ผู้จำนองรับผิดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นโมฆะ
2.กำหนดเวลาไว้สำหรับผู้รับจำนองจะฟ้องคดีต่อศาลจะต้องบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ต้องไม่น้อยกว่า 60 วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ได้รับคำบอกกล่าวนั้น และผู้รับจำนองต้องบอกกล่าวไปยังผู้จำนองทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ส่งหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ทราบ ถ้าผู้รับจำนองไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้จำนองเป็นหลุดพ้นจากดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้ค้างชำระ
3.เงื่อนไขที่ผู้รับจำนองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดแทนการขายทอดตลาดให้ชัดเจนขึ้น คือ
1.ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลาถึง 5 ปี และ
2.ผู้รับจำนองแสดงให้เห็นเป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นน้อยกว่าจำนวนเงินอันค้างชำระ
4.ผู้จำนองมีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจำนองเพื่อให้ผู้รับจำนองดำเนินให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองโดยไม่ต้องเป็นคดีต่อศาล โดยผู้รับจำนองต้องดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองภายในเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งนั้น ให้ถือว่าหนังสือแจ้งของผู้จำนองเป็นหนังสือแจ้งให้ขายทอดตลาด หากผู้รับจำนองไม่ดำเนินการภายในเวลาทีกำหนด ผู้จำนองพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ย และค่าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้ค้างชำระตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น
5.ผู้รับจำนองจะบังคับจำนองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนจึงจะบังคับจำนองได้
6.ผู้รับโอนจะไถ่ถอนทรัพย์สินที่จำนองเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้าผู้รับจำนองได้บอกกล่าวว่าจะบังคับจำนอง ผู้รับโอนต้องไถ่ถอนจำนองภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับการบอกกล่าว
7.เหตุระงับการจำนองให้รวมถึงมาตรา 729/1
8.กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับ สิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิด ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กฎหมายใหม่ใช้บังคับ เว้นแต่บทบัญญัติของกฎหมายใหม่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น